Sep 29, 2022

O čovječe, udjeljuj imetak pa ću i Ja tebi davati

Jednom prilikom je Poslanik, s.a.v.s., učio ajet: ‘Elhakumuttekasur/Zanijelo vas je natjecanje u gomilanju imetka,’ pa je rekao: “Čovjek će govoriti: Moj imetak, moj imetak?! O čovječe, pa zar tebi od tvog imetka pripada išta drugo osim onoga što si pojeo pa se okoristio,  obukao pa poderao, ili udijelio pa si ga zauvijek ostavio.” (Muslim)

Znači, ono od čega će čovjek imati koristi na Sudnjem danu je samo ono što je udijelio od svog imetka, tj. ono što je uvakufio i ostavio kao trajnu sadaku, od koje će imati korist i sevap sve do Sudnjeg dana. Institucija vakufa i uvakufljavanja je vrlo važna i ona ima svoje utemeljenje u Kur’anu, Sunnetu i Idžma’u/konsenzusu islamskih učenjaka.

Poznato je da je Pejgamber, s.a.v.s., bio najdarežljiviji i da nikome nije ništa uskraćivao, što bi se od njega tražilo. Čak su nekada beduini znali od Pejgambera, s.a.v.s., tražiti imetak na vrlo grub i neprijatan način, ali ga ni to nije sprečavalo da im dadne i udijeli.

Kada je Allah, dž.š., objavio ovaj ajet: ”Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udijelite dio od onoga što vam je najdraže” (sura Ali Imran, 92) došao je Ebu Talha, koji je u Medini posjedovao najviše palmi, i rekao: -Allahov Poslaniče, najdraže od moga imetka mi je bašča (palmovnik) Bejruha. (Ova bašča se nalazila u blizini Pejgamberove, s.a.v.s., džamije i on je nju često ulazio da bi se napio vode.) -Nju dajem kao sadaku u ime Allaha. Nadam se da ću za to od Allaha dobiti nagradu, pa je ti, o Allahov Poslaniče, iskoristi u ono na šta ti Allah ukaže.” Tada je Poslanik a.s. rekao: “Čestitam ti, to je imetak koji će ti donijeti mnogo koristi (i hajra).”

I drugi ashabi su se natjecali u udjeljivanju i pomaganju drugih. Omer, r.a., je jednom prilikom donio polovinu svog imetka, nadajući se da će time konačno preteći Ebu Bekra, r.a., u činjenju dobrih dijela. Međutim, Ebu Bekr, r.a., donosi cijeli svoj imetak i stavlja ga na raspolaganje Pejgamberu, s.a.v.s. Omer, r.a., tada odluči da više nikada ne pokuša preteći Ebu Bekra u dobru.

Svijetli su primjeri i ostalih ashaba u udjeljivanju i davanju prednosti drugima nad sobom. Kada su muslimani došli u Medinu, jedan židov je posjedovao bunar i korištenje njegove vode je dobro naplaćivao. Pejgamber, s.a.v.s., ga je pokušao ubijediti da im proda taj bunar, ali je on to odbijao. Nakon toga je Pejgamber, s.a.v.s., rekao: “Ko otkupi taj bunar i stavi ga u opće korisne svrhe (tj. uvakufi ga) imat će Džennet.” Osman, r.a., je uspio da od toga židova otkupi polovinu tog bunara, tj. da ga on koristi svaki drugi dan. Kada je Osman, r.a., razglasio da je bunar svaki drugi dan besplatno dostupan muslimanima, onda je židov odlučio da mu proda i drugu polovinu. Nakon toga su ljudi pokušavali da od Osmana, r.a., otkupe bunar i za to su mu davali dvostruku, trostruku itd. cijenu, sve dok nisu stigli do deseterostruke cijene. Tada im Osman, r.a., reče: -Ne mogu vam prodati bunar, jer sam ga “prodao” Onome Ko će mi ga platiti višestruko.

Slično su postupali i ostali ashabi, Alija, Abdurrahman ibn Avf, Zubejr ibn Avvam i drugi.

Dobro je poznat hadis Ebu Hurejre, r.a., u kojem Pejgamber, s.a.v.s, kaže: “Kada čovjek umre prekidaju se njegova djela osim u tri slučaja: trajna sadaka, znanje koje je ostavio iza sebe da se drugi okoriste njime i dobro odgojeno dijete koje će doviti za njega.” (Muslim)

Svakodnevno smo svjedoci ispraćaja naše braće na Bolji svijet i svakodnevno nam se obistinjuje hadis u kojem Pejgamber, s.a.v.s., kaže: “Umrloga do njegov kabura prati troje: njegova porodica, imetak i djela; dvoje se vraća a s njim ostaje jedno. Vraća se porodica i imetak a ostaju njegova djela.” (Buhari i Muslim)

U jednom hadisi kudsiju, Pejgamber, s.a.v.s., kaže da je Uzvišeni Allah rekao: ”O čovječe, udjeljuj imetak pa ću i Ja tebi davati.” (Buhari i Muslim) Potvrdu ove garancije nalazimo i u kur’anskom ajetu, u kojem Allah, dž.š., kaže: “…a šta god vi udijelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje.” (sura Sebe’, 39) Prema tome, sve što mi udijelimo, Allah će nam namiriti iz Svoje hazne, koja nikada neće nestati, niti će zatajiti. Završetak ovog ajeta: “On najbolje opskrbljuje,” ukazuje, da ono što nam Premilostivi Allah daje, bolje od onoga što smo mi udijelili.

Na beskrajnost i veličinu Allahove hazne ukazuje hadis kudsi u kojem Uzvišeni Allah kaže: “Robovi Moji, kada biste se svi vi, i prvi i zadnji i ljudi i džini, sakupili na jedno mjesto, pa Mi svi uputili molbe i Ja udovoljio svačijoj molbi, to ne bi umanjilo Moju vlast (i ono što je kod Mene) ni koliko se umanji more kada se u njega zamoči igla. (Muslim)

Pejgamber, s.a.v.s., je rekao: “Sadaka (udjeljivanje) neće umanjiti imetak.” (Tirmizi, sahih) Naši dobri prethodnici su imali običaj, kada im dođe neko da prosi, govoriti: “Dobro nam došli oni koji naš imetak prenose iz jedne kuće (dunjaluk) u drugu (ahiret).”

Allahu naš, pomozi nam da što više uradimo dobrih dijela za koja ćemo imati nagradu i nakon naše smrti.

 

Autor: Prof. dr. Fuad Sedić

Izvor: islam.ba

O nama admin

Check Also

Životna borba

U govoru o evlijama se spominju slučajevi da je i sam Iblis lanetullahi alejhi dolazio …

Leave a Reply

Your email address will not be published.